CLB

Wat is het CLB?

logo CLB; Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Het CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen.  Je kan bij het CLB met heel wat vragen terecht. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding.   Eventueel verwijst het CLB je door naar een externe dienst die de leerling verder kan begeleiden.  

Het CLB staat in voor de coördinatie van de zorg tussen de externe hulpverleners en de school.  Een goede afstemming tussen het zorgaanbod op school en in de omgeving enerzijds en de zorgbehoeften van de leerling anderzijds is belangrijk.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart één dossier aan.  Dit dossier bevat alle relevante begeleidingsinformatie over de leerling.  Zowel school als CLB houden bij het doorgeven en bespreken van leerlinggegevens rekening met het beroepsgeheim, de deontologie en de wet op de privacy.  Begeleidingsinformatie uit het CLB-dossier is relevant voor de school als die bijdraagt tot het optimaal uitvoeren van de leerlingenbegeleiding.  Het belang van de leerling staat steeds voorop. 

Elke school wordt begeleid door een CLB-team bestaande uit medewerkers van verschillende disciplines: schoolartsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en sociaal verpleegkundigen. 

Contactpersoon

De contactpersoon voor uw kind:
? Joke Batsleer
? 056 24 97 00

Welke hulp kan het CLB bieden?

Het CLB kan hulp bieden op vier domeinen

LEREN EN STUDERENVertraagde ontwikkeling,  leermoeilijkheden
Vb: taalachterstand, rekenproblemen, dyslexie
SCHOOLLOOPBAANStudiekeuzebegeleiding
Vb: de overstap naar het secundair onderwijs
PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORGMedisch onderzoek, inentingen, gezondheidsvoorlichting
PSYCHO-SOCIAAL FUNCTIONERENGedrags- en opvoedingsmoeilijkheden
Vb: pesten, faalangst, welbevinden

In de begeleiding vertrekken we steeds vanuit dezelfde werkingsprincipes:

  • zowel preventief als remediërend
  • proactief: toekomstgericht en met positief geformuleerde doelen 
  • emancipatorisch: we bieden ondersteuning met de bedoeling dat de leerling, de ouders en de school zelf hun problemen kunnen aanpakken en niet afhankelijk zijn van de hulpverlening
  • kansenbevorderend en doelgroepgericht: jongeren die op om het even welke manier bedreigd zijn in hun kansen krijgen meer aandacht
  • in een netwerk: we streven naar een goed contact en een vlotte samenwerking met alle betrokken partners
  • discreet: we zijn gebonden aan het beroepsgeheim, wat betekent dat geheimhouding van persoonlijke gegevens gegarandeerd wordt

Bovendien werken de CLB’s volledig gratis.
Meer informatie over de werking van CLB Groeninge vindt u op onze website www.vclbgroeninge.be.

Scroll naar boven