Basisschool O.L.V. van Vlaanderen

Samen Leren Groeien

Schoolbrochure

Beste ouder

Onze schoolbrochure bestaat uit verschillende delen.

In het eerste deel vind je het pedagogisch project.

Het tweede deel bestaat uit het eigenlijke schoolreglement met nuttige informatie en contactgegevens, de engagementsverklaring, informatie rond inschrijvingen, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

Het derde deel is de infobrochure onderwijsregelgeving van het Katholiek basisonderwijs.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan de contactgegevens en nuttige adressen zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is niet opnieuw het akkoord van ouders nodig. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement.

 Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

We kijken uit naar een vlotte samenwerking!

De directie en het schoolteam